כתב ויתור

המידע הכלול באתר זה, אין בו כדי לייתר או להוות חלופה לעיון בדיווחים הרשמיים של החברה, כנדרש ממנה מכוח הוראות הדין החלות עליה כחברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה בתל אביב. ניתן למצוא את הדיווחים כאמור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת הבאה: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה בתל-אביב: www.maya.tase.co.il.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי במידה שמידע כספי כלשהו מופיע באתר, המידע האמור מתייחס למועד הדוח הכספי אשר ממנו הוא נלקח, ואינו משקף בהכרח את מצב הדברים נכון למועד פרסומו והופעתו באתר. יש לקחת בחשבון כי נתוני עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד.
כל מידע כספי או עסקי המופיע באתר, מובא למטרות נוחות בלבד, ורק המידע הרשמי המדווח על-ידי החברה בפרסומים כאמור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר של הבורסה בתל-אביב הינו המידע המחייב.
לשם קבלת מידע מקיף ומלא על מצבה של החברה, עסקיה ותוצאותיה הכספיות ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדיווחים כאמור שפורסמו על ידי החברה.
אין במידע הכללי המפורסם באתר כדי לסתור או להחליף חובות דיווח אחרות החלות על החברה מכוח דיני ניירות ערך.

 

המידע אשר מופיע באתר מובא לשם ידיעה כללית בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ, המלצה ו/או חוות דעת באשר להשקעה ו/או הצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או של חברות הקשורות אליה או של כל חברה אחרת או למתן שירות כלשהו (ובפרט, אינו מהווה הצעה לציבור או מכירה לציבור מכל סוג שהיא).
משום כך, בעת השימוש באתר הנך מסכים/מה, כי כל הסתמכות על הנתונים, או על כל מידע אחר הכלול באתר נעשה בשיקול דעתך הבלעדי והוא באחריותך הבלעדית, וכי המידע הכלול באתר אינו מהווה תחליף לבחינה עצמאית וקבלת ייעוץ המותאם לנסיבות האישיות שלך.

האתר עשוי לכלול מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ”ט-1968.
מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, המתייחס לאירועים ו/או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה.
מידע צופה פני עתיד כאמור, מסתמך, בין היתר, על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ותוכניותיה, עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ועסקיה, ועל ניתוח מידע כללי שהיה בפני החברה בעת פרסום המידע כאמור באתר, ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים, סקרים ונתונים מאקרו-כלכליים ואחרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות באשר לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם, ונכונותו לא נבחנה על-ידי החברה באופן עצמאי. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי-התממשות והינו כאמור בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד עשויה להיות מושפעת מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ומגורמים חיצוניים, לרבות שינויי רגולציה, העשויים להשפיע על פעילותה.

חלק מהמידע הכלול באתר מקורו מצדדים שלישיים, ולחברה אין כל אחריות בקשר למידע זה ו/או למידת הדיוק של מידע זה.

החברה משתדלת לכלול באתר מידע עדכני ונכון, ואולם ייתכן שנפלו במידע כאמור טעויות או שאינו שלם או עדכני.
למען הסר ספק, החברה לא תהא אחראית לכל השמטה, טעות, העדר עדכון, או אי דיוקים של המידע המופיע באתר.
עוד מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע ו/או תחזית או הערכה הכלולים באתר על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיתרחשו לאחר פרסומו.